Ang Iyong Kalusugan

Ang thyroid gland ay isang maliit na organ, ngunit ito’y may malaking epekto.

Mga Bagong Ina

ANG SAKIT SA THYROID AT MGA BAGONG INA

Ang mga bagong ina na hindi dating nasuri na may sakit sa thyroid ay maaaring magkaroon ng problema sa kanilang thyroid sa loob ng unang taon pagkatapos nilang manganak; ang tawag dito’y postpartum thyroiditis (PPT).1 Maraming sintomas ng kapwa underactive at overactive thyroid ang maaaring bantayan ng mga bagong ina.1


Ang PPT at mga sintomas ng isang underactive thyroid

Tinatayang 25–45% ng kababaihan na nagkaroon ng hypothyroid phase ng PPT ang makararanas ng mga sintomas ng isang underactive thyroid.1 Kabilang dito ang pata, ang pagkawala ng konsentrasyon, kinakapos sa memorya, pagtitibi at posibleng depresyon.1

Ang PPT at mga sintomas ng isang overactive thyroid

Sa pagitan ng 20% at 30% ng kababaihan na nagkaroon ng PPT ang dumaranas ng mga sintomas ng isang overactive thyroid.1 Kabilang dito ang pata, mga palpitation, bawas sa timbang, hindi makatiis sa init, nerbiyos, pagkabalisa at pagkainip.1

Ang hyperthyroidism sa PPT ay karaniwang nangyayari sa unang 6 na buwan pagkatapos isilang ang sanggol (pinakakaraniwan ang 3 buwan) at karaniwang nagtatagal ng 1 at 2 buwan.1 Ang hypothyroidism phase ng PPT ay karaniwang nangyayari sa pagitan ng 3 at 8 buwan (pinakakaraniwan sa 6 na buwan) and karaniwang nagtatagal ng 4 hanggang 6 na buwan.  

Paano ginagamot ang PPT?

Sa pangkalahatan ang PPT ay isang lumilipas at panandaliang kondisyon, at hindi kailangan ang paggamot sa lahat ng kaso.

  • Ang mga bagong ina na walang sintomas ng isang underactive thyroid ngunit may pagbabago sa TSH (hindi lalabis sa 10miU/L) sa dugo na hindi na nagplaplanong muling mabuntis ay wala nang kailangang paggamot.1
  • Gayumpaman, ang pag-obserba/pagtingin sa thyroid sa 4 at 8 linggo pagkatapos ng pagsusuri ay rekomendado.1
  • Ang kababaihang may sintomas ng hypothyroidism o may planong magbuntis kasunod ng huling pagbubuntis ay kailangang magpagamot gamit ang angkop na medikasyon.1
  • Ang mga bagong ina na may mga sintomas ng isang overactive thyroid ay kailangang kumonsulta sa kanilang doktor para sa patuloy na paggamot.

Ang follow-up para sa kababaihang may PPT

Kahit pa nakatatakot ang isang pagsusuri ng mga problema sa thyroid, sa pangkalahatan ang PPT ay hindi isang pangmatagalan na kondisyon at makikita ng mayorya ng kababaihan na normal na ang estado ng kanilang thyroid gland sa katapusan ng unang taon pagkatapos nilang magsilang ng kanilang sanggol.1 Kung sakaling makaranas ka ng anumang sintomas na nabanggit sa taas, kumonsulta sa iyong doktor.

  1. De Groot L, Abalovich M, Alexander EK et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 2543–2565

GL-NONE-00102

Date of preparation: February 2022