Ang thyroid gland ay organ na hugis-paruparo sa baba ng ating leeg.

Ito ang “master controller” o pangunahing kumokontrol ng metabolismo.

Matuto pa Matuto pa
banner pleca home thyroid

“Bilang Pangulo ng Thyroid Federation International, hinihikayat kitang pag-isipang mabuti kung ikaw kaya o ang mga kakilala ay may karamdaman sa thyroid. Kung sa palagay mo’y ganoon nga, kumonsulta sa iyong doktor at magpa-screen ng isang simpleng blood test. Sa tulong ng mga doktor, maisasaayos ang mga sakit sa thyroid.”

— Ashok Bhaseen, Pangulo ng Thyroid Federation International

GL-NONE-00102
 Date of preparation: February 2022